Hjem

Dansk Social Arbejde

Foreningen Dansk Socialarbejde er en frivillig forening, der igennem en årrække har arbejde med sociale aktiviteter i Danmark til gavn for sårbare og udsatte borgere i det danske samfund.

"Dansk Social Arbejde" - er en uafhængig social organisation

Foreningen Dansk Socialarbejde er en frivillig forening, der igennem en årrække har arbejde med sociale aktiviteter i Danmark til gavn for sårbare og udsatte borgere i det danske samfund. Vores målsætning er via små midler og fokuserede indsatser at gøre den lille forskel, der kan virke som et stort skridt fremad for den enkelte. Foreningen er baseret på frivillighed og på ekstern støtte og donationer.

Kontakt os via kontakt-siden, hvis du ar tid og lyst til at bidrage med frivillig indsats på en eller flere af vore aktivitetsprogrammer.

INDSATSOMRÅDER

Vores indsatsområder er fokuseret indenfor tre områder; sårbare unge (eksempelvis via Bipolarium), sårbare unge og voksne borgere, der står udenfor arbejdsmarkedet og ofte har andre problematikker end ledighed, samt sæsonrettede aktiviteter indenfor en række forskellige områder, der tilpasses årstiden.

Vores projekter er støttet af

aurora

Projekter 2023

EU i Danmark

Projektet perspektiverer den aktuelle kritiske situation i Europa med udfordringer indenfor sikkerhed (Ukraine), energi (bæredygtighed) og økonomi (inflation).

Via innovativ tilgang sammen med vores samarbejdspartnere opnår målgruppen, som er den landsdækkende yngre og ældre del af befolkningen, en viden og debatmulighed om EU i Danmark, der spredes ud i hele kongeriget. Det innovative er en kombination af videoforedrag, live debatmøder og virtuelle ture. Efter et par år, hvor covid-19 har præget hele Verden, står vi nu i endnu en brydningstid med nye uforudsete udfordringer, som påvirker os alle; både unge studerende, børnefamilier, andre erhvervsaktive og den ældre del af befolkningen, pensionister m.v.

EU og hele Europa er udfordret på sikkerhed med truslen fra øst, manglende forsyningssikkerhed og høje priser på energi, samt en presset økonomi med en høj inflation og deraf følgende pres på velfærden.

Derfor er det relevant at se på, hvordan de enkelte lande i EU håndterer disse udfordringer, og hvordan EU hjælper landene, herunder Danmark. Projektet tager disse emner op og ser på EU-vinklen ud fra de enkelte EU-landes perspektiver, så deltagerne får en bedre forståelse af EU og af landene i EU. Derudover behandles emnerne specifikt i et dansk perspektiv i forhold til EU, samt i et overordnet EU-perspektiv. Der ses således fra 28 perspektiver (27 lande +1 EU). Emnerne er: Sikkerhed Energi Økonomi Velfærd.

Deltagerne får baggrundsviden om hvert emne via en virtuel rejse gennem EU-landene, hvor hvert af emnerne tages op for hvert land. Disse rejse-elementer kan deles op, så deltagerne selv kan vælge hvordan elementerne (video-foredragene) ses. Man kan vælge at tage udgangspunkt i et land og få alt om EU-landet vist, eller at tage udgangspunkt i et emne og få alt om emnet vist. Det er også muligt via et interaktivt kort på særskilt website at udvælge konkrete enkeltelementer og se disse (fx energi i Tyskland).

Det hele tilgås af danskere i hele landet via elektronisk platform med adgang fra PC, tablets, smartphones m.v.

Denne baggrundsviden danner efterfølgende grundlag for online debatmøder, hvor koblingen mellem EU og Danmark debatteres med assistance fra moderator.

Grønne mentale ambassadører

Projektet har til formål at styrke den frivillige indsats gennem fysiske og online arrangementer i alle kommuner for at imødekomme nogle af konklusionerne fra VIVE’s seneste rapport om unges sundhed og trivsel. Dette tilføjes en grøn og bæredygtig vinkel, som også giver borgerne en større følelse af selvværd gennem følelsen af at bidrage til de globale klimaudfordringer på et praktisk plan. Det sociale formål er at opbygge et fællesskab blandt målgruppens borgere, hvor udfordringerne tages op gennem bl.a. en frivillig indsats, og hvor målet er at imødekomme puljens tema: “Fremme inddragelse af borgere i udsatte positioner…” ved at nogle af de borgere, der deltager i arrangementerne, efterfølgende bliver frivillige: således fremmes ikke kun den frivillige indsats gennem rekruttering af borgere uden for målgruppen, men også gennem motiverende aktiviteter, der fremmer lysten og evnen til at være frivillig blandt de deltagende borgere.

Projektet er inkluderende, da alle arrangementer er åbne, og både frivillige og borgere, der ønsker at blive frivillige, kan gennemgå en kort “uddannelse” som “Grøn mental ambassadør” og dermed fremme både deres egen mentale sundhed og den frivillige indsats. Målgruppen er borgere, der har psykiske og/eller sociale problemer, eller borgere, der har været i en vanskelig livssituation i længere tid. Det gælder også borgere på offentlige ydelser, herunder arbejdsløshedsunderstøttelse, uddannelseshjælp og sygedagpenge. Alle aldersgrupper er omfattet, men der vil være et særligt fokus på unge borgere og deres familier og andre pårørende.

I en rapport fra VIVE den 25.08.2022 beskrives ensomhed og livstilfredshed som nogle af de elementer, som unge mennesker har udfordringer med, og som påvirker dem senere i livet både uddannelsesmæssigt og erhvervsmæssigt. Også søvnproblemer og social og mental trivsel er vigtige. Det er denne gruppe af borgere og disse problemer, som projektet har til formål at tage fat på. Projektet er fysisk fordelt i alle kommuner, så en delmængde af borgere fra kommunerne vil have mulighed for at deltage uanset hvor i landet de bor (med en deltagerbegrænsning af praktiske årsager). Alle borgere kan deltage i onlineaktiviteterne. Borgerne identificeres gennem kommunernes sagsbehandlere og gennem markedsføring, f.eks. lokale Facebook-grupper, eget websted osv.

Afsluttede projekter

Foreningen Dansk Socialarbejde arbejder løbende med mange forskellige projekter via frivillige og via egne midler kombineret med ekstern støtte. I det følgende er kort beskrevet eksempler på nogle af de projekter, som vi har gennemført

Julehjælp til økonomisk trængte

Gennem gavekort og gavekurve får enlige forsørgere et tilskud til at forsøde den dyre juletid.
Julehjælpen er finansieret af foreningen med støtte fra virksomheder og private.

Oplevelser i naturen om natten

Fællesskaber i naturen med hygge og bål kan give ro i sjælen og samtidigt kan fortællinger om naturen og om stjernehimlen drage os og give et pusterum fra hverdagens larm og stress.
Gennem en række aftener, hvor deltagerne mødes ved skovområde nær strand, som foreningen har adgang til, laves fælles mad over bål, og afhængigt af vejret arrangeres små orienteringsløb ved skov og strand. Hvis muligt, studeres stjernehimlen, planeterne og evt. Månen.
Arrangementerne foregår langt fra byernes lys, så Mælkevejen fremstår klart og tydeligt, hvilket er et fantastisk syn, som mange i byerne ikke ser ret ofte.
Projektet er finansieret af foreningen med støtte fra forskellige naturfonde.

Fællesspisning og netværksdannelse hos Street Food

Fællesspisning og netværksdannelse hos Street Food
Indledende online webinarer, hvor deltagerne kan mødes i et virtuelt miljø, hvis de ønsker det.
Senere mødes deltagerne fysisk hos Street Food, hvor der serveres mad fra forskellige nationaliteter. Madfællesskabet danner grundlag for opbygning af et fællesskab, hvor deltagerne taler sammen om sund kost og mental sundhed via frivillig katalysator. Derigennem oprettes et fysisk fællesskab.
Projektet er støttet af Velliv Foreningen.

Seniorers gen-indtræden på arbejdsmarkedet

For nogle ledige mennesker bliver det sværere at genindtræde på arbejdsmarkedet, hvis man er senior og eventuelt også har andre udfordringer. Gennem et samarbejde med udvalgte a-kasser og uddannelsesinstitution gennemføres en række forløb, hvor målet er at deltagerne kommer i ordinært arbejde og derigennem opnår en højere livskvalitet.
Forløbene indeholder fysisk undervisning, webinarer og individuel coaching.
Projektet er indirekte støttet af Beskæftigelsesministeriet via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Vandreture i efteråret

Alle årstider er gode at tilbringe i naturen.
Dette gælder også efteråret, hvor naturen og skovene står i mange inspirerende farver og duften fra den våde skovbund pirrer sanserne.
Med udgangspunkt heri arrangeres ture i naturen med naturvejleder, og hvor der også inddrages walk-and-talk om emner indenfor mental sundhed, og hvordan et samspil med naturen kan give os ny energi og afstresning.
Projektet er finansieret af foreningen.

Lokalt samvær om international madlavning

Aktiviteter, hvor deltagerne er på en fælles ”rejse”, der involverer madkulturer fra en række lande, samt fælles madlavning og spisning. Herved skabes et selvværd hos deltagerne ved at kunne lave anderledes mad, opnå viden om mad fra andre lande, og ved at opbygge et lokalt fællesskab.
Deltagerne lærer om mad, og hvad der er gode retter og sund mad fra andre lande, som derved kan bidrage til sund kost og derigennem forøgelse af mental sundhed.
Projektet er støttet af Velliv Foreningen.

Weekendophold for mænd med misbrugsproblemer

Gennem et weekendophold fra fredag til søndag med to overnatninger i et sommerhus nær skov og strand opnås et fællesskab, hvor der både er tid til afslapning og hygge uden alkohol og stoffer, og hvor der også via både frivillige og coaches arbejdes med mestringsstrategier gennem leg, øvelser og viden i naturen.
Der afholdes en serie af weekendophold, hvor den enkelte deltager i eet ophold. Efterfølgende kan deltagerne mødes i et virtuelt fællesskab.
Projektet er finansieret af foreningen.

Ung bæredygtig vækst

Formålet med projektet er at pressede unge med iværksætterdrømme ikke falder hen i ensomhed og social isolation, samt mister håbet og troen på deres drømme efter covid-19 pandemien. Forandringsteorien er, at iværksætteri skal give de unge en identitet og et håb om en lys fremtid.
Via et program med fokus på kompetenceudvikling og fælles møder, netværksaktiviteter og præsentation af ideer, opnås en teoretisk viden om iværksætteri, entrepreneurship og innovation samt sparring ud fra en vinkel med fokus på bæredygtighed og digitalisering.
Projektet er støttet af Velliv Foreningen.

Et Juleeventyr: ”Snekuglens Magi”

Et projekt, hvor unge i samarbejde med frivillige udarbejder en julekalender, der omhandler forskellige typer af sociale og personlige udfordringer, som både unge og voksne kan have, og som også kan påvirke pårørende.
Julekalenderen er en fiktiv serie i 24 afsnit, hvor man hver dag følger seriens familie i hverdagens juleforberedelser frem mod julen. Samtidigt følger vi familiens personlige og sociale udfordringer. Vi følger også datteren Theas ”rejse” i det danske samfund, hvor hun møder forskellige mennesker med psykiske eller sociale udfordringer – mennesker, der alle har et håb om en god jul og en god fremtid.
Formålet med serien er at skabe opmærksomhed om, hvordan vi kan håndtere konsekvenser af mentale helbredsudfordringer ved at forebygge og afhjælpe sociale og psykiske udfordringer for sårbare unge, børn og familier – herunder udfordringer med ensomhed, angst, stress, depression og mobning.
Projektet er støttet af Socialstyrelsen.

Nærværslinjen som et middel mod stress

Stress påvirker mange af os på et eller andet tidspunkt i livet, og kan føre til mistrivsel, ensomhed, sygdom, arbejdsløshed m.v. Vi ved, at det ofte kan være stressende at leve et dagligt liv med udfordringer på arbejdspladsen og daglige udfordringer i privatlivet derhjemme. Projektet sætter deltagerne i stand til at leve et fredeligt liv i harmoni ikke kun med sig selv og familien,  men også med naturen og med et bæredygtigt miljø. Gennem fysiske arrangementer i alle fem regioner, suppleret med online webinarer, inviteres deltagerne på en rejse gennem tankerne og giver viden om, hvorfor man oplever stressede situationer på arbejdet eller derhjemme, og giver værktøjer til håndtering heraf.
Projektet består af tyve fysiske arrangementer og tyve webinarer.
Projektet er støttet af Socialstyrelsen.

Fællesskab om Mad og Historie

Kulturel aktivitetsdag, hvor der både er online foredrag, fysisk besøg på vikingemuseum og efterfølgende fællesspisning.
Fem personer fra andre lande fortæller om deres landes historie omkring år 1000, som jo var vikingernes storhedstid i Danmark. Dermed får deltagerne mulighed for i fællesskab at få baggrundsviden, der kan danne grundlag for at forstå, hvordan kulturudviklingen foregik på andre kontinenter i verden, mens det i Danmark var storhedstiden for vikingerne. Denne viden danner også grundlag for det efterfølgende besøg på Vikingemuseet. Dagen sluttes af med fællesspisning.
Projektet er støttet af Velliv Foreningen.

Multikulturel fællesspisning og internationalt fællesskab

En række lokale arrangementer, hvor lokale borgere samles og har mad som et fællesskab. Der gives mulighed for på forskelligvis at sætte sig ind i forskellige madtraditioner, og der gives mulighed for i et fællesskab at spise forskellige typer af mad, mens snakken går, og der opbygges et bekendtskab, som deltagerne har mulighed for at bygge videre på, hvis de har lyst. Projektet bidrager til at forebygge ensomhed og derigennem integrere borgere, samt også ad denne vej forbedre den mentale sundhed.
Projektet er støttet af Velliv Foreningen.

Sommercamp for ledige

En workshopuge, hvor der med fokus på arbejdsmarkedet og genindtræden på arbejdsmarkedet, både arbejdes med hvad det gør ved én som person at være ledig, og hvordan der opbygges en positiv og struktureret hverdag. Desuden personlig sparring med ideer til hvordan der gennem forskellige virksomhedsrettede tiltag kan ske en gradvis tilknytning til arbejdsmarkedet.
Forløbet er primært målrettet sårbare unge udenfor arbejdsmarkedet og udenfor uddannelses­systemet.
Projektet er finansieret af foreningen.

EU, Danmark og fremtiden

Under covid-19 blev mange af os isoleret og det gik ud over den mentale sundhed, bl.a. med øget ensomhed og frygt for fremtiden. Men covid-19 har også fremskyndet en proces med en digital forestillingskraft og digitaliseret handlekraft. Dette gælder ikke kun blandt de unge, der er vant til at arbejde digitalt, men også blandt den ældre del af befolkningen, der ellers mere har været vant til fysiske møder, aviser, fysiske foredrag m.v. Den ældre del af befolkningen er derfor nu mentalt parat til at kunne drage nytte af oplysning og debatter, der foregår digitalt.
Projektet består af en serie undervisningsvideoer om EU, Danmark og Fremtiden. Disse undervisningsvideoer giver baggrundsviden, og krydres efterfølgende med online webinarer, der afholdes live fra forskellige lokationer i Danmark.
Projektets mål er at give deltagerne bedre viden, som kan benyttes i dagligdagen i samfundet, og give en bedre forståelsen af det samfund, som vi både er en del af og som vi lever i, og som påvirkes af EU.
Projektet er støttet af Europanævnet under EU.

Coronastafetten

Projekt efter Covid-19 pandemiens 1. periode for at gen-etablere det sociale samvær mellem lokale medborgere. Gennem en række stjerneløb med forskellige aktivitetsposter aktiveres et sammenhold i sommerlige omgivelser, der spreder liv og glæde for de fremmødte, og fællesskabsfølelsen genskabes efter længere tids mere eller mindre tvunden isolation grundet covid-19.
Projektet er støttet af Velliv Foreningen.

Bipolarium

Udvikling af en app målrettet sårbare unge med bipolar lidelse. Med appen er det muligt at monitorere det daglige mentale helbred, og at opsætte individuelle parametre til livsmestring. Det er desuden muligt at dele oplysningerne med pårørende, hvis det ønskes, idet pårørende ofte kan se svingninger før den unge selv.
Samtidigt lægger appen op til, at den unge får mulighed for at se faresignaler i perioden op til potentielle depressive eller maniske perioder.
Udviklingen af appen er finansieret af foreningen med støtte fra Socialstyrelsen.

"Hjælp til ledige"

Danmark har vi for øjeblikket en stor udfordring grundet COVID-19. Det betyder, at vi har stigende ledighed, og at flere pludseligt står udenfor arbejdsmarkedet.